Všeobecné obchodní podmínky

1. Základní pojmy

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou, nebo právnickou osobou prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.kvetinylucie.cz

1.2 Prodávající je fyzická osoba
Lucie Brůnová, IČO: 69069638
se sídlem Zdechovice 55, okr. Pardubice, 533 11, zapsaná v živnostenském rejstříku, živnostenské oprávnění vydáno živnostenským odborem městské části Praha 4, č.j.: P4/133554/16/OŽ/BEN. Prodávající je provozovatelem internetového obchodu s květinami a doplňkovým zbožím (e-shopu).

1.3 Kupující je fyzická nebo právnická osoba, která kupuje zboží na základě objednávky. Zboží je odesíláno příjemci na určené místo.

1.4 Příjemce je fyzická nebo právnická osoba, které prodávající zasílá zboží na určené místo dle objednávky kupujícího.

1.5 Dopravce je společnost, která přepravuje zboží od prodávajícího k příjemci.

1.6 Zboží nabízené prodávajícím je určeno pouze k dekoraci, nikoliv ke konzumaci. Zboží není určeno pro děti do 3 let. Celá nabídka zboží je uvedena na internetových stránkách prodávajícího.

2. Objednávka zboží a služeb

2.1 Objednávku zboží a služeb lze provést na internetových stránkách prodávajícího.

2.2 Kupující objednávku odešle a následně obdrží prostřednictvím emailové pošty automatické potvrzení o přijetí objednávky.

2.3. Kupující je povinen potvrzení o přijetí objednávky zkontrolovat a v případě nesprávnosti nebo neúplnosti informace o předmětu objednávky nebo o adrese místa určení neprodleně kontaktovat prodávajícího. Na pozdější reklamace z důvodu nesrovnalostí v zadané objednávce nebude brán zřetel.

2.4 Doručením potvrzení o přijetí objednávky vzniká mezi kupujícím a prodávajícím smluvní závazkový vztah. Na základě tohoto vztahu je prodávající povinen dodat objednané zboží příjemci na určené místo a kupující je povinen za dodání zboží zaplatit dříve sjednanou cenu.

3. Dodání zboží

Zboží lze dodat těmito způsoby:

3.1 Osobní převzetí zboží na smluveném místě.

3.2 Doručení zboží příjemci do místa určeného kupujícím.

3.2.1 Přeprava zboží je prováděna dopravcem pouze v Praze.

3.2.2 Prodávající v den doručení v čase 8.00 -11.00 kontaktuje příjemce a informuje s předstihem čas a místo doručení, případně sjedná alternativní místo doručení.

3.2.3 Dopravce přepraví zboží ve sjednaný den a místo a vydá ho příjemci. Informace o místě, příjemci a přepravní lhůtě předává dopravci prodávající na základě objednávky kupujícího. Vždy je třeba, aby kupující důkladně zkontroloval správnost adresy, telefonních čísel a dalších specifikací, které ovlivňují správnost a rychlost dodání zboží.
Telefonní číslo příjemce je při tomto typu dopravy podmínkou k doručení.

3.2.4 Příjemce musí být v přepravní lhůtě přítomen na sjednaném místě. Není-li příjemce přítomen, může dopravce vydat zboží proti písemnému potvrzení i jiné osobě, která se nachází na sjednaném místě. Toto neplatí, pokud si kupující v objednávce písemně vymíní, že zboží musí být předáno příjemci do vlastních rukou. Dopravce není povinen kontrolovat totožnost příjemce.

3.2.5 V případě, že příjemce odmítne zboží převzít nebo, že zboží nelze doručit, a to zejména z důvodu nepřesné nebo neexistující adresy, nepřítomnosti příjemce ani jiné oprávněné osoby, které by bylo možno v souladu s těmito obchodními podmínkami zboží v místě doručení předat, je dopravce povinen neprodleně informovat kupujícího nebo prodávajícího a vyčkat sdělení dalších instrukcí. Cenu za plnění dalších instrukcí hradí kupující. Nebudou-li další instrukce dopravci sděleny do 10 minut, nebo nebude-li možné tyto instrukce splnit, dopravce přepraví zboží zpět prodávajícímu. Povinnost dopravce doručit zboží je tak splněna vrácením zboží prodávajícímu. Vrácení zboží prodávajícímu, či doprava na novou adresu je účtována dle tarifů z ceníku.

3.2.6 Z důvodu nezastižení adresáta na určeném místě lze provést opakované doručení zboží. Bylo-li opakované doručení zboží způsobeno vinou chybných nebo neúplných údajů v kontaktech na příjemce ze strany kupujícího, náleží prodávajícímu poplatek za opakované doručení ve výši dvojnásobku poplatku za běžné doručení. Opakované doručení zboží bude provedeno v nejkratší dodací lhůtě po uhrazení poplatku, nebo ve sděleném termínu, kdy se bude příjemce nacházet na dané adrese. Poplatek lze uhradit osobně na jedné z provozoven nebo on-line platbou. V případě neuhrazení poplatku ze strany kupujícího je zásilka považována za vyřízenou, i když nedošlo k převzetí zboží příjemcem.

4. Přepravní lhůta a cena dopravy

4.1 Doručit zboží je možné pouze v Praze.

4.2 Doručení zboží je prováděno dopravcem v přepravní lhůtě od 8:00 do 18:00.

4.2.1 Příjemce musí být během přepravní lhůty přítomen v místě doručení zboží, které v objednávce objednal kupující.

4.3 Cena přepravy zboží činí 149 Kč
Vrácení zásilky prodejci 149 Kč
Opětovné doručení zásilky 149 Kč

5. Platba objednávky

5.1 Při osobním odběru zboží v provozovně lze objednávku zaplatit v provozovně v hotovosti nebo platební kartou či v případě elektronické objednávky platební kartou on-line, pomocí služby PayPal

5.2 Při dodání zboží prostřednictvím kurýrní služby lze objednávku zaplatit
na provozovně v hotovosti, v případě elektronické objednávky platební kartou on-line, pomocí služby PayPal

5.3 Z platebních karet pro platby v provozovně akceptujeme: VISA, VISA ELECTRON, MASTER CARD, MAESTRO

5.4 Z platebních karet pro platby v online obchodě akceptujeme: VISA, VISA ELECTRON, MASTER CARD, MAESTRO

5.5 Platbu převodem na korunový účet lze uskutečnit pouze po předchozí osobní nebo telefonické dohodě na tel. čísle +420 603 586 487. Objednávka bude vyřízena po obdržení platby na účet č. 115-4166190287/0100

5.6 Zpracování objednávky bude zahájeno až po obdržení platby.

5.7 Celková cena objednávky je složena z ceny zboží a z ceny přepravy.
Nejsme plátci DPH.

5.8 Cena za zboží se řídí ceníkem prodávajícího platným ke dni odeslání objednávky.

5.9 Cena přepravy se řídí ceníkem uvedeným v příloze těchto podmínek.

5.10 Je nutné, abyste si cenu přepravy i datum doručení v objednávce zkontrolovali. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

6. Předání zboží a reklamace

6.1 Příjemce přebírá zboží oproti svému podpisu a zároveň stvrzuje, že zboží převzal v dobrém stavu. V případě, že je zboží poškozeno (např. polámané květiny), je příjemce před převzetím zboží povinen oznámit toto poškození prodávajícímu na tel. +420 603 586 487 a to bez zbytečného odkladu po té, kdy měl možnost si zboží prohlédnout. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
V případě prokazatelného poškození zboží má kupující právo na jeho výměnu, slevu z ceny zboží nebo je oprávněn od smlouvy odstoupit. Prodávající však neodpovídá za poškození zboží, které způsobil příjemce.

6.2 Prodávající neodpovídá za chybné kontaktní údaje příjemce ani za to, že příjemce nebyl z jakéhokoliv důvodu v přepravní lhůtě zastižen na místě určeném v objednávce.

7. Odstoupení od kupní smlouvy

7.1 Kupující může odstoupit od kupní smlouvy pouze písemnou formou v podobě e-mailu zaslaného prodávajícímu. Odstoupení od kupní smlouvy musí být odesláno do 8:00 v den objednaného termínu pro doručení zboží příjemci.

8. Záměna květin

8.1 Vzhledem k sezónnosti květin a přímé závislosti na dovozu květin ze zahraničí si prodávající vyhrazuje právo záměny druhu nebo barvy květiny ve výši maximálně 25% oproti ilustrační fotografii na stránkách internetového obchodu.

8.1.2 V případě nutné záměny vyšší než 25% prodávající neprodleně kontaktuje kupujícího a bude dohodnut další postup.

9. Závěrečná ujednání a ochrana osobních údajů

9.1 Prodávající se zavazuje respektovat a chránit osobní údaje kupujícího a příjemce v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů upřesňující Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, v platném znění. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovány a bezpečně uchovány v zabezpečeném informačním systému prodávajícího. Prodávající má právo si poskytnuté osobní údaje dostupnými prostředky ověřit z hlediska pravdivosti a možného záměru, který je v rozporu s českým právním řádem, nebo zda nebyl osobní údaj poskytnut osobou nebo subjektem, kterému informace o osobních údajích nepřináleží. Prodávající poskytnuté a zjištěné osobní údaje využije pouze pro úspěšné vyřízení objednávky, doručení zboží a případnou reklamaci. Kupující tímto výslovně souhlasí s předáním těchto osobních údajů dopravci za účelem doručení zásilky.

9.2 Prodávající se zavazuje uchovat v tajnosti před nepovolanými osobami všechny informace týkající se zboží, místa určení. Tento závazek se vztahuje i na příjemce objednávky.

9.3 Veškeré právní vztahy vznikající mezi prodávajícím a kupujícím se řídí českým právním řádem. Ve věcech neupravených jinou smlouvou nebo těmito obchodními podmínkami se uplatní příslušná ustanovení obchodního zákoníku.

9.4 Obchodní podmínky mají přednost před případně odlišným prohlášením osob vystupujících jménem prodávajícího, ledaže je toto odlišné prohlášení učiněno písemně a podepsáno osobou, která je ve smyslu příslušných právních předpisů oprávněna jednat za prodávajícího.

9.5 Prodávající si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky kdykoliv jednostranně změnit. V případě změny obchodních podmínek nabývají tyto změny okamžitou platnost po jejich uveřejnění na internetových stránkách prodávajícího. Změny nemají vliv na již učiněné objednávky.

9.6 Odesláním objednávky kupující vyjadřuje s těmito obchodními podmínkami svůj souhlas.

10. Autorská práva

10.1 Dovolujeme si Vás tímto upozornit, že fotografie umístěné na těchto webových stránkách jsou chráněny autorským právem prodejce. Neoprávněným užitím fotografií umístěných na těchto webových stránkách se dopustíte protiprávního zásahu do autorského práva. V takovém případě podnikneme veškeré právní kroky v souladu s příslušnými ustanoveními z. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, aby jakýmkoliv protiprávním zásahům do svých práv zabránila, byla jí nahrazena vzniklá škoda, včetně ušlého zisku a poskytnuto přiměřené zadostiučinění v penězích. Neoprávněným zásahem do autorského práva se rovněž vystavíte riziku trestního stíhání pro spáchání trestného činu dle příslušných ustanovení z. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.